top of page

הוראות בטיחות למתנפחים

הוראות שימוש

בכל פעילות פיזית קיימת סכנה של פגיעה, אבל הקפדה על הוראות הבטיחות תאפשר לילדכם שעות רבות

של פעילות מהנה ובטוחה.

שימו לב יש לקרוא בעיון !! לפני השימוש במתקנים המתנפחים

הוראות בטיחות

בטיחות הילדים המשתמשים במתקן קודמת לכל!

יש להקפיד על הוראות הבטיחות המפורטות להלן:

שימוש במתקן

 • השימוש במתקן תחת פיקוח תמידי של אדם מבוגר.

 • גיל מומלץ לשימוש: בהתאם להמלצה הרשומה באתר "מסיבה".

 • אין לצופף את הילדים במתקן; ככל שגיל הילד עולה יש להקטין את כמות המשחקים, במתקן בכול זמן נתון, בכל מתקן אחר שלא יהיו יותר מ-2 ילידם במתקן בו זמנית-לכל היותר 40 ק"ג זמן נתון (באותו זמן).

 • יש להקפיד שגיל המשחקים (מבחינת גובה ומשקל) יהיה זהה פחות או יותר.

 • יש להקפיד שהילדים המשחקים במתקן יחלצו נעליים, משקפיים או כל חפץ חד/קשה אחר לפני הכניסה למתקן.

 • אין לשבת, לשכב או לעמוד בצידו החיצוני של המתקן.

 • רצוי שהילדים שממתינים לתורם, יחכו בחלקו הקדמי של המתקן- באזור פתח הכניסה.

 • במתקן עם מגלשה יש להקפיד שרק ילד אחד יהיה.

 • אין לחבוש קסדה או כיסוי ראש אחר בזמן השימוש במתקן.

 • יש להקפיד לשים מזרונים סביב המתקן.

 • אחריות האדם המשגיח על כמות הילדים במתקן, להרחיק ילד שהתנהגותו מסוכנת לאחרים ולנהוג בשיקול דעת.

 • יש להרחיק ולגדר את משאבת הניפוח ולוודא שאין גישה לילדים לאזור החשמל- מומלץ להתייעץ עם יועץ בטיחות טרם הפעלת האירוע.

התקנת ופירוק המתקן

 • התקנת המתקן חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

 • לצפות את הסיכונים על פני השטח עליו מתבצעת הפעילות.

 • יש להרחיק את הילדים מהמתקן כשמוציאים ממנו את האוויר.

 • אין להשתמש במתקן בתוך מים, ויש לוודא שהמתקן יבש.

 • יש להקפיד שהמתקן לא יהיה בסביבה של חפצים קוצניים או חדים-לדוגמא: שיחים, סלעים וכו'.

 • על המתקן להיות על משטח ישר ובגובה פני השטח. (גשר, מרפסת פתוחה בקומה וכו').

 

שימוש במפוח

 • המפוח שמנפח את המתקן הוא מכשיר חשמלי לכל דבר, ויש להתייחס אליו ככזה.

 • על המפוח לעמוד על משטח יציב ויבש. אין להשכיבו, ויש להרחיקו מחול או מכל מקור של רטיבות למניעת סכנת התחשמלות.

 • את המפוח יש לחבר לשקע חשמלי תקני ומוארק.

 • יש להקפיד על כך שמתג ההפעלה יהיה במצב סגור (OFF) לפני החיבור לחשמל.

 • יש להרחיק את הילדים מאזור המפוח ולדאוג לגידור, יש להרחיק את הילדים ממנו בעת הניפוח.

 • אין להשאיר את המפוח פועל ללא השגחה וללא פעילות במתקם.

הוראות הפעלת המפוח

 • הנח את המפוח על משטח יציב, ונקי מחול וחפצים קטנים. (המפוח עלול לשאוב לתוכו כל חפץ קטן).

 • אין להניח את המפוח באזור רטוב-

 • יש להרחיק את הילדים מהמפוח-

 • וודא שמתג ההפעלה במצב סגור (OFF) לפני החיבור לחשמל.

 • שקע החשמל שהמפוח מחובר אליו חייב להיות תיקני ומוארק-

 • העבר את המתג למצב פתוח (ON) כדי להפעיל את המפוח.

 • רק לאחר הכנסתו לשקע החשמל-

הוראות פרישת והתקנת המתקן

 • פרוש את המתקן בשטח נקי מאבנים וחפצים חדים, ויבש לחלוטין ממים.

 • בפרישה על משטח רך (כגון דשא) : קבע את לולאות המתקן (המצויות בתחתיתו) באמצעות היתדות.

 • בפרישה על משטח קשה: הנח את המתקן על שטיח או יריעת ברזנט (להגנת הילדים).

 • חבר את שרוול הניפוח (שאורכו כמטR) לחלקו העליון של המפוח.

 • הקפד על כך שהשרוול יהיה כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר.

 • העבר את מתג המפוח למצב הפעל -ON . (ראה הוראות הפעלת המפוח למעלה).

 • המתכן מוכן לשימוש עם סיום הניפוח.

 • השאר את המפוח עובד- כל זמן שהמתקן בשימוש.

 • פרוש מזרונים סביב ובפתחי המתקן- לבטיחות הילדים.

הוראות קיפול ואחסון המתקן

טרם קיפול:

 • וודא שכל הילדים מחוץ למתקן.

 • כבה את המפוח (OFF).

 • נתק את המפוח מהחשמל.

 • שחרר את שרוול האוויר מפתח המפוח.

 • וודא שהמתן נקי: באמצעות מטלית לחה.

 • אין לשטוף את המתקן בצינור, או כמויות גדולות של מים

 • וודא שהמתקן יבש לחלוטין (לפני האריזה).

 • הוצא את יתדות הקיבוע מהאדמה.

 • הנח לאוויר לצאת מהמתקן עצמו. זמן יציאת האוויר כ-5 דקות.

קיפול

 • וודא ששרוול הניפוח מונח מחוץ למתקן הפרוש.

 • קפל את המתקן מצד שמאל עד האמצע.

 • באופן דומה קבל את המתקן מצד ימין לאמצע.

 • כך שבמרכז המתקן יישאר חריץ קטן במפגש בין הקצוות-

 • והשרוול יהיה פרוש מחוץ למתקן-

 • קפל שוב את שני הצדדים אחד על השני.

 • התחל לגלגל את המתקן מהצד הרחוק משרוול הניפוח.

 • גלגל והדק לסירוגין (די לאפשר את יציאת האוויר הנותר).

 • בתום הגלגול וההידוק: הכנס את שרוול הניפוח למתקן המגולגל.

 • קשור את המתקן באמצעות שתי הרצועות המצורפות.

 • הכנס את המתקן המגולגל והקשור לתיק האחסון כולל האביזרים הנלווים.

 • שמור את המתקן במקום יבש ומאוורר.    

 •  

 •  

 • קובץ הוראות הרכבה למתנפח ביתי      

bottom of page